ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะนักศึกษาปริญญาโท และเอก สาขาแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมและดูงาน โรงงาน บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จังหวัดราชบุรี
โดยมี ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ภก.สมชัย พิสพหุธาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้การต้อนรับ

Comment