ISO 45001

เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

เป็นมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ผ่านกระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้า รวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตลอดเวลา


มาตรฐาน OHSAS 18001

ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยยึดถือนโยบาย ด้านสขุภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน


รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

เป็นรางวัลด้านคุณภาพ มาตรฐานความดี และคุณธรรม

Bangkokdrug-QualitySystem-BLC

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 120 กิโลเมตร เรามีพื้นที่คลอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 40,000 ตารางเมตร ซึ่งถูกแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับผลิต , จัดเก็บสินค้าและควบคุมคุณภาพถึง 20,000 ตารางเมตร
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

Bangkokdrug-QualitySystem-GMP

GMP (Good Manufacturing Practice)

ทางบริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์วีธีการที่ดีสำหรับการผลิต เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตอาหารและยา โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถึง 2ปี อันเป็นมาตรฐานสูงสุดและยังได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

Bangkokdrug-QualitySystem-ISO9001

ISO 9001 : 2008

เป็นมาตรฐานบริหารคุณภาพสากลที่ทั่วโลกใช้ควบคุมระบบบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการทำงานต่างๆถูกดำเนินไปอย่างมีระบบและสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเหนือความคาดหวังของลูกค้า

Bangkokdrug-QualitySystem-ISO41001

ISO 14001 : 2004

เป็นมาตรฐานบริหารคุณภาพสากล โดยมุ่งพัฒนาระบบการจัดการทั้งหมดที่ครอบคลุมโครงสร้างองค์กร การวางแผนงาน หน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบวนการ และทรัพยากรเพื่อการพัฒนา การนำไปปฏิบัติ การบรรลุวัตถุประสงค์ การทบทวน และการรักษานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทฯให้ความสำคัญในด้านนี้เช่นกัน

Bangkokdrug-QualitySystem-OHSAS18001

OHSAS 18001: 2007

เป็นมาตรฐานบริหารคุณภาพสากล โดยมุ่งพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่

Bangkokdrug-QualitySystem-TLS8001-2010

มาตรฐาน มรท. 8001

ระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานไทย ดำเนินงานตามข้อกำหนดกฎหมายด้านคุ้มครองแรงงาน กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และยกระดับการปฏิบัติสู่สากล รวมทั้งเป็นระบบการจัดการที่มีหลักประกันว่า การปฏิบัตินั้นจะยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Bangkokdrug-QualitySystem-ISO22000

มาตรฐาน ISO 22000

ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหาร ซึ่งมุ่งเน้นด้านสุขภาพ สุขลักษณะอาหาร มีระบบการวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค