Bangkokdrug-Sale-Team

20 ปีวิถีแห่งความซื่อสัตย์ บริษัทบางกอกดรัก จำกัด

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ได้ ก่อตั้งขี้นในปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มเภสัชกรที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญในหลายสาขา จนได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง โดย ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์ของบุคลากรในองค์กร ผนวกกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ของผู้บริหารจนได้พัฒนาและ สร้างสรรค์ผลิตภัณท์ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาสมุนไพร ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณท์ Capsika ซึ่งส่วนประกอบสำคัญคือ Capsaicin ที่สกัดได้จาก พริก สามารถบรรเทา อาการปวดได้อย่างครอบคุลม ทั้งนี้ บริษัท ฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการที่จะรักษามาตรฐานของ ผลิตภัณท์ให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริโภค พร้อมทั้งพยายามคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณท์ ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการ ของผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ทุกก้าวย่าง... คือความสำเร็จ

Bangkokdrug-CEO-BDC-All

ปี2533

บริษัท บางกอกดรัก จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเภสัชกร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Bangkokdrug-bangkoklab

ปี2536

ก่อตั้งโรงงานผลิตยาภายใต้ชื่อ บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติค จำกัด ที่จ.ราชบุรี ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายแน่ชัดในอันที่จะรักษา ไว้ซึ่งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยการคัดสรร วัตถุดิบ การตรวจสอบ การผลิต และตรวจ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์รวมทั้งมาตรการทางบริหาร อื่นๆและระบบคุณภาพต่างๆของบริษัทให้เป็นที่ ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องดังนี้GMP standard : 1994, ISO9001 : 2001, ISO14001 : 2005, OHSAS18001 : 2005, TLS8001 : 2007, ISO/IEC17025 : 2011, ISO22000 : 2014
( www.bangkoklab.co.th )

Bangkokdrug-Capsika

ปี2549

พัฒนาผลิตภัณฑ์ Capsika และจดอนุสิทธิบัตรตำรับยาเตรียมเจลพริก และตำรับยาเตรียมโลชั่นพริก

Bangkokdrug-budda

ปี2550

จัดตั้งกองทุนพระเทพชัยมงคลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สังคม

Bangkokdrug-Pharmaalliance

ปี2551

ก่อตั้งบริษัท ฟาร์ม่าอัลลิอันซ์ จำกัดเพื่อทำการตลาดในต่างประเทศ
( www.pharmaalliance.co.th )

Bangkokdrug-Capsaisin

ปี2551

นำเสนอผลงานวิจัยของการใช้ Capsaicin in Osteoarthritis ต่อราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

Bangkokdrug-Capsaisin-mou-01
Bangkokdrug-Capsaisin-mou-02

ปี2552

ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80″ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Bangkokdrug-kachana

ปี2553

ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ สารสกัดหยาบกระชายดำ ”โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Bangkokdrug-Quality-Award-blc2010
Bangkokdrug-Quality-Award-blc2011
Bangkokdrug-Quality-Award-blc2012

ปี2553 - 2555

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับรางวัล ”อย.Quality Awards 2010-2012” (3 ปีซ้อน) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
( อย. ) กระทรวงสาธารณสุข

Bangkokdrug-Presentproducts-Capsika01
Bangkokdrug-Presentproducts-Capsika02
Bangkokdrug-Presentproducts-Capsika03

ปี2555

งานแถลงข่าวเปิดตัวยาสมุนไพร บรรเทาอาการปวด ชื่อว่า “Capsika” สกัดจากพริก มีสรรพคุณช่วยระงับอาการปวดตามร่างกาย การปวดที่เกิดจากข้อเสื่อม ปวดปลายประสาทกล้ามเนื้อ สามารถระงับอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน

Bangkokdrug-BLC-Establish01
Bangkokdrug-BLC-Establish02
Bangkokdrug-BLC-Establish03

ปี2556

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ก่อตั้งศูนย์วิจัย บีแอลซี (BLC Research Center) เพื่อให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาไทย วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ดังปรัชญาที่ว่า “ คุณภาพ คือ คุณค่าแห่งชีวิต” (Quality means value of life)

Bangkokdrug-Patient Counseling Event

ปี2557

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด สนับสนุนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมในโครงการ “การค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ” ด้วยการร่วมกับ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

Bangkokdrud-BLC-Awards

ปี2557

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2556
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Bangkokdrug-MUSC-Nichi-Iko01
Bangkokdrug-MUSC-Nichi-Iko02
Bangkokdrug-MUSC-Nichi-Iko03

ปี2558

ร่วมลงนามพันธมิตรทางธุรกิจ กับ บริษัท Nichi – Iko Pharmaceutical Co.,Ltd. บริษัทผู้ผลิตยาสามัญอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่น