Bangkokdrug-MOU

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกดรัก จำกัด จาก และภก.ศุภชัย สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่โรงงานบริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติก จำกัด ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับรศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฐพระนครเพื่อทำความร่วมมือเกี่ยวกับการเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาตำรับยาสำหรับแพทย์แผนไทยให้มีความทันสมัยในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนไทยต่อไป

Comment