Bangkokdrug-CEO_Honesty

บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดมั่นศรัทธาและ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า

เป็นหุ้นส่วนผู้ซื่อสัตย์ เป็นบริษัทธรรมภิบาล

บูรณาการภูมิเภสัชกรรมไทย เป็นความพึงพอใจของสังคม