Bangkokdrug-CEO

สาส์นจากผู้บริหาร

20 ปีบนเส้นทางธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด“หุ้นส่วนผู้ซื่อสัตย์ ( Honesty Partnership )”

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทของคนไทยที่มีการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน คุณภาพมาตรฐานและบริการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดซึ่งจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในองค์กร และแรงสนับสนุนจากลูกค้าบริษัทฯมีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่ดี มีคุณภาพจากโรงงานของบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี

ทางโรงงานมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการค้นคว้า และวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาด ทางโรงงานได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ดี
( Good Manufacturing Practice :GMP ) ถึง2 ปี อันเป็นมาตรฐานสูงสุดจากคณะกรรมการอาหารและยา ( อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุขครบทุกหมวดยาที่ผลิต และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, OHSAS 18001:2007 และ TLS 8001 : 2546 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์บริษัทฯเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยแลประโยชน์สูงสุด

ในนามประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทฯเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนก้าวเข้าสู่ระดับสากล

ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

Bangkokdrug-CEO03

ภก. ศุภชัย สายบัว

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

Bangkokdrug-CEO04

ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Bangkokdrug-CEO01

ภก. สมชัย พิสพหุธาร

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

Bangkokdrug-CEO02

ภก. สุนชัย พจมานเหมาะ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

Bangkokdrug-CEO05

ภก. ติระ ธนจิราวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด