ประวัติความเป็นมา

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ได้ก่อตั้งขี้นในปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มเภสัชกรที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญในหลายสาขา จนได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง โดยตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์ของบุคลากรในองค์กร ผนวกกับวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ของผู้บริหารจนได้พัฒนาและ สร้างสรรค์ ผลิตภัณท์ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาสมุนไพร ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังในปี พ.ศ.2548 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณท์ Capsika ซึ่งส่วนประกอบสำคัญคือ Capsaicin ที่สกัดได้จาก พริก สามารถบรรเทา อาการปวดได้อย่างครอบคุลม ทั้งนี้ บริษัท ฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการที่จะรักษามาตรฐานของ ผลิตภัณท์ให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บริโภค พร้อมทั้งพยายามคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณท์ ใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ ผู้บริโภคอย่างสูงสุด

บริษัทฯ ดำเนินการโดยยึดมั่นศรัทธาและ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า

เป็นหุ้นส่วนผู้ซื่อสัตย์ เป็นบริษัทธรรมภิบาล
บูรณาการภูมิเภสัชกรรมไทย เป็นความพึงพอใจของสังคม

ทุกก้าวย่าง... คือความสำเร็จ

ปี 2533

บริษัท บางกอกดรัก จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเภสัชกร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ปี 2536

ก่อตั้งโรงงานผลิตยาภายใต้ชื่อ บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์คอส เมติค จำกัด ที่จ.ราชบุรี ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายแน่ชัดในอัน ที่จะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โดยการคัดสรรวัตถุดิบ การตรวจสอบ การผลิต และตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์รวมทั้ง มาตรการทางบริหารอื่นๆ และระบบคุณภาพต่างๆของบริษัทให้ เป็นที่ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันบริษัทบางกอก แล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มาอย่างต่อเนื่องดังนี้ GMP standard : 1994, ISO9001 : 2001, ISO14001 : 2005, OHSAS18001 : 2005, TLS8001 : 2007, ISO/IEC17025 : 2011, ISO22000 : 2014 ( www.bangkoklab.co.th )

ปี 2549

พัฒนาผลิตภัณฑ์ Capsika และจดอนุสิทธิบัตรตำรับยาเตรียมเจลพริก และตำรับยาเตรียมโลชั่นพริก

ปี 2550

จัดตั้งกองทุนพระเทพชัยมงคลเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สังคม

ปี 2551

ก่อตั้งบริษัท ฟาร์ม่าอัลลิอันซ์ จำกัดเพื่อทำการตลาดในต่าง ประเทศ ( www.pharmaalliance.co.th )

ปี 2551

นำเสนอผลงานวิจัยของการใช้ Capsaicin in Osteoarthritis ต่อราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ปี 2552

ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “พริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80″ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2553 - 2555

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รับรางวัล ”อย.Quality Awards 2010-2012” (3 ปีซ้อน) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2555

งานแถลงข่าวเปิดตัวยาสมุนไพร บรรเทาอาการปวด ชื่อว่า “Capsika” สกัดจากพริก มีสรรพคุณช่วยระงับอาการปวด ตามร่างกาย การปวดที่เกิดจากข้อเสื่อม ปวดปลายประสาท กล้ามเนื้อ สามารถระงับอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน

ปี 2556

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ก่อตั้งศูนย์วิจัย บีแอลซี (BLC Research Center) เพื่อให้สามารถพัฒนาเทค โนโลยีและผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโน โลยีจากหน่วยงานที่ทรงภูมิปัญญา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ ภูมิปัญญาไทย วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดังปรัชญาที่ว่า “ คุณภาพ คือ คุณค่าแห่งชีวิต” (Quality means value of life)

ปี 2557

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด สนับสนุนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมในโครงการ “การค้นหาสุดยอดเภสัช กรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ” ด้วยการร่วมกับ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย

ปี 2557

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2556 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2558

ร่วมลงนามพันธมิตรทางธุรกิจ กับ บริษัท Nichi – Iko Pharmaceutical Co.,Ltd. บริษัทผู้ผลิตยาสามัญอันดับหนึ่ง จากประเทศญี่ปุ่น

ปี 2564

บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด ถือกำเนิดฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ภายใต้ชื่อ BKD Viva ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคออนไลน์ ด้วยปนิธานที่ว่า “สุขภาพดี เริ่มที่บ้าน” Healthy at home

ปี 2565

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม 2564 ได้ทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพาณิชย์ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับกลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูก

ปี 2565

บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 จัดงาน Kachaa Day เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากกระชายดำ 3 ตัว เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมไทย สารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ หรือ Kachaflavone extract (Black Diamond of ASIA) ได้แก่ Kachaa Plus ใช้เพิ่มสมรรถภาพทางกาย ช่วยบำรุงระบบประสาท บำรุงสมอง และหัวใจ Kachaa Nito ช่วยให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Kacha Viva ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสำหรับผู้หญิง บำรุงผิวพรรณ มีส่วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมัน

ระบบคุณภาพ

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.