สาส์นจากผู้บริหาร

กว่าสามทศวรรษที่บริษัทบางกอกดรักได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิดหุ้นส่วนผู้ซื่อสัตย์ (Honestly partnership) ทำให้ได้รับการตอบรับ ความเชื่อถือ และไว้ใจในการร่วมธุรกิจบนเส้นทางการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนามาตรฐานในการผลิตยาแผนปัจจุบันภายใต้โรงงานของบริษัท บางกอกแลปแอนด์คอสเมติกที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดราชบุรี ทำให้เราได้รับมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ อาทิ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และล่าสุดในปี 2019 เราได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับในการผลิตยา มาตรฐานคุณภาพเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ

จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ทางกลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพในสมุนไพรไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและการเข้าถึงยา จึงได้ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญในการผลิตยาแผนปัจจุบันจัดตั้งศูนย์วิจัยขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรไทย ถือเป็นเป้าหมายการบูรณาการภูมิปัญญาเภสัชกรรมไทยสู่สากล เพื่อให้เกิดการแข่งขันระดับประเทศ

ในนามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทจนเข้าสู่ระดับสากลและเราขอสัญญาว่าจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าบริการให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

ภก. สุวิทย์ งามภูพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภก. ศุภชัย สายบัว

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ภก. สมชัย พิสพหุธาร

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ภก. ติระ ธนจิราวัฒน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.