Array ( [0] => Array ( [name] => 5.1 นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Website ป.pdf [size] => 2.03MB [href] => https://www.bangkokdrug.com/index.php?route=account/download/download&download_id=2 ) [1] => Array ( [name] => 5.1 นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ข้อมูลส่วนบุคคล [size] => 4.74MB [href] => https://www.bangkokdrug.com/index.php?route=account/download/download&download_id=3 ) [2] => Array ( [name] => PDPA สำหรับลูกค้า.pdf [size] => 3.69MB [href] => https://www.bangkokdrug.com/index.php?route=account/download/download&download_id=4 ) ) Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทบางกอกดรัก จำกัด

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศฉบับนี้จะครอบคลุมถึงท่านซึ่งเป็น ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มของบริษัท

นิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ในใบอนุญาตทำงาน ที่อยู่อีเมล ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เลขบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

“ฐานทางกฎหมาย” หมายถึง
เหตุที่กฎหมายรองรับให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง
ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้สำหรับทำหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทอาจเก็บข้อมูลดังกล่าวจากคุกกี้ (Cookies) เพื่อดำเนินการให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่บริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้รวมถึงเว็บไซต์อื่น ซึ่งบริษัทอาจจัดทำขึ้นในอนาคต “แพลตฟอร์ม” หมายถึง ระบบปฏิบัติการออนไลน์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวม และนำเสนอข้อมูลสินค้า หรือบริการของบริษัท ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
โดยให้หมายความรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นที่บริษัทพัฒนาขึ้น รวมถึงเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้พัฒนาขึ้น เช่น หน้า Facebook หรือ แอปพลิเคชันไลน์ของบริษัท เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวมจากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แพลตฟอร์มจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เป็นต้น
• ข้อมูลการติดต่อ และข้อความที่ติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger แอปพลิเคชันไลน์ของบริษัท ข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัท รวมถึงข้อสอบถาม และร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของบริษัท แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ​บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาทั้งโดยทางตรง และทางอ้อมดังต่อไปนี้
• จากตัวท่านเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าใช้งาน รวมถึงกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger กล่องแสดงความเห็น (Comment) บน Facebook Page ของบริษัท แอปพลิเคชันไลน์ของบริษัท
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
➢ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือ ในกลุ่มอื่น หรือบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมตามประเภทของคุกกี้ดังต่อไปนี้
ประเภทของคุกกี้
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
หมดอายุ
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)
บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใช้หรือเข้าชมเว็ปไซต์ เช่น การ log in เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ในส่วนที่อนุญาตเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทได้
ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจำเป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)
บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูล เนื้อหาของสินค้าหรือบริการ และเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพที่ดี และมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูล เนื้อหาของสินค้า หรือบริการและเว็บไซต์ได้
ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจำเป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี
ประเภทของคุกกี้
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
หมดอายุ
คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)
บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อใช้จดจำข้อมูลของท่านผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์รวมถึงในการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป เพื่อให้ทางบริษัทสามารถนำไปปรับแต่งข้อมูล เนื้อหา และให้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้ง ท่านอาจเข้าชมเว็บไซต์ได้ไม่สะดวก และไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจำเป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำไปวิเคราะห์ และแสดงผลในเนื้อหา สินค้าหรือบริการ และ โฆษณาที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูล เนื้อหา และโฆษณา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน
ระยะเวลาอันพอสมควรตามความจำเป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี
➢ ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการบริหารจัดการเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของท่าน และข้อความที่ท่านติดต่อเข้ามายังบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อติดต่อกลับท่านในการให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการตอบข้อสอบถามของท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือเรื่องอื่นใด ซึ่งท่านได้สอบถามเข้ามายังบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือในกลุ่มอื่นเพื่อการตอบกลับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ • เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสินค้า หรือบริการของบริษัท มาพัฒนา และปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการของบริษัท
ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
➢ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
การที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในการติดตั้งคุกกี้ หรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ และอาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้
➢ ข้อมูลการติดต่อ และข้อความที่ติดต่อ
การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประการแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถติดต่อท่านกลับได้ หรือไม่สามารถตอบกลับคำถามของท่านหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนตามที่ท่านร้องขอ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี แก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคล หรือองค์กรดังต่อไปนี้
• ผู้ให้บริการ และตัวแทนที่บริษัทว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที หรือฐานข้อมูล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ประสบการณ์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย และมีความสะดวก เป็นต้น
• บริษัทในเครือ ในกลุ่ม รวมถึงผู้ให้บริการ และตัวแทนที่บริษัทในเครือในกลุ่มว่าจ้าง เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบไอที หรือฐานข้อมูล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ประสบการณ์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
➢ ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประกาศฉบับนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
➢ ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอันพอสมควรตามความจำเป็นในการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นตามแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาไว้ แล้วแต่กรณี นับจากวันที่ท่านได้ส่งข้อมูลมายังบริษัทผ่านกล่องข้อความ “Contact Us” บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Messenger กล่องแสดงความเห็น (Comment) บน Facebook Page ของบริษัท แอปพลิเคชันไลน์ของบริษัท

สิทธิของท่านในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ ดังนี้
1. ​สิทธิเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ โดยการเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (PDPA)

5.1 นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Website ป.pdf

5.1 นโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA สำหรับลูกค้า.pdf

© 2021 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.