ในอนาคต บริษัท บางกอกดรัก จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประ เทศ ซึ่งมีการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานสากลให้ก้าวสู่สนามแข่งขันในระดับโลก ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรไทย ปลูกพืชสมุนไพร อันเป็นการหารายได้เข้าประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนไทยลดการพึ่งพาและนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจ เพื่อสังคมเต็มรูปแบบ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการการกุศลเพื่อสังคม เช่นบริษัทฯสนับสนุนสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรม และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมในโครงการ “การค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ – Patient Counseling Event”

ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทฯมีการจัดกิจกรรมในโครงการ “Smart Dispensary” ที่ร่วมกับ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านยา ให้มีขีดความสามารถ ในการให้บริการคำแนะนำด้านสุขภาพพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลัง AEC

© 2022 Bangkokdrug.com. All Rights Reserved.